ConfigWiseSDK Documentation Beta

Typealias Node​Name​OrNode​Id

public typealias NodeNameOrNodeId = (nodeName: String, nodeId: String)